राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेतील क्रमवारी – कुमार व मुली गट

स्पर्धा वर्ष कालावधी ठिकाण कुमार गट मुली गट
प्रथम द्वितीय तृतीय तृतीय प्रथम द्वितीय तृतीय तृतीय
—- १९८९-१९९० स्पर्धा झाली नाही
२१ वी १९९०-१९९१ परभणी पुणे मुंबई ठाणे पुणे मुंबई मुंबई उपनगर
२२ वी १९९१-१९९२ वेंगुर्ला मुंबई उपनगर मुंबई पुणे पुणे मुंबई मुंबई उपनगर
—- १९९२-१९९३ स्पर्धा झाली नाही
२३ वी १९९३-१९९४ सांगली पुणे मुंबई मुंबई उपनगर मुंबई पुणे मुंबई उपनगर
—- १९९४-१९९५ स्पर्धा झाली नाही
२४ वी १९९५-१९९६ फलटण पुणे मुंबई मुंबई उपनगर मुंबई पुणे धुळे
२५ वी १९९६-१९९७ मुंबई पुणे मुंबई मुंबई उपनगर मुंबई सांगली मुंबई उपनगर
२६ वी १९९७-१९९८ चाळीसगाव मुंबई अहमदनगर पुणे मुंबई पुणे सांगली
२७ वी १९९८-१९९९ अहमदनगर मुंबई – अहमदनगर पुणे पुणे मुंबई सांगली
२८ वी १९९९-२००० उस्मानाबाद मुंबई धुळे सांगली पुणे मुंबई सातारा
२९ वी २०००-२००१ ठाणे मुंबई सोलापूर पुणे पुणे सातारा मुंबई उपनगर
३० वी २००१-२००२ ०६ ते ०९ जानेवारी,२००२ जळगाव मुंबई मुंबई उपनगर ठाणे पुणे सातारा उस्मानाबाद
—- २००२-२००३ स्पर्धा झाली नाही
३१ वी २००३-२००४ ०६ ते ०९ नोव्हेंबर,२००३ सांगली मुंबई सांगली मुंबई उपनगर सातारा मुंबई उपनगर उस्मानाबाद
३२ वी २००४-२००५ १६ ते ०९ मे,२००४ ठाणे मुंबई सांगली मुंबई उपनगर सातारा मुंबई उपनगर पुणे
३३ वी २००५-२००६ २५ ते २८ एप्रिल,२००५ लातूर मुंबई उपनगर मुंबई पुणे सातारा पुणे मुंबई उपनगर
३४ वी २००६-२००७ २६ ते २९ ऑक्टोबर, २००६ जळगाव सांगली मुंबई उपनगर मुंबई सातारा उस्मानाबाद बीड
३५ वी २००७-२००८ १७ ते २० ऑक्टोबर.२००७ मुंबई उपनगर सांगली मुंबई पुणे उस्मानाबाद सातारा पुणे
३६ वी २००८-२००९ २३ ते २६ नोव्हेंबर,२००८ उस्मानाबाद सांगली पुणे मुंबई उपनगर उस्मानाबाद सातारा सांगली
३७ वी २००९-२०१० ०५ ते ०८ जानेवारी,२०१० रायगड सांगली पुणे ठाणे उस्मानाबाद सातारा अहमदनगर
३८ वी २०१०-२०११ १२ ते १५ ऑक्टोबर,२०१० परभणी सांगली ठाणे मुंबई उपनगर उस्मानाबाद सातारा सांगली
३९ वी २०११-२०१२ २९ ऑक्टो.ते ०१ नोव्हे.२०११ सांगली सांगली मुंबई उपनगर ठाणे सातारा अहमदनगर ठाणे
४० वी २०१२-२०१३ ०४ ते ०७ ऑक्टोबर,२०१२ उस्मानाबाद मुंबई उपनगर सांगली मुंबई सातारा अहमदनगर ठाणे
४१ वी २०१३-२०१४ ०२ ते ०५ मे,२०१३ रोहा -रायगड मुंबई उपनगर मुंबई सांगली सातारा अहमदनगर मुंबई उपनगर
४२ वी २०१४-२०१५ २५ ते २८ सप्टेंबर,२०१४ नाशिक मुंबई उपनगर मुंबई सांगली ठाणे ठाणे अहमदनगर पुणे रत्नागिरी
४३ वी २०१५-२०१६ ०१ ते ०४ऑक्टोबर,२०१५ जळगाव ठाणे मुंबई मुंबई उपनगर सांगली ठाणे अहमदनगर पुणे मुंबई
४४ वी २०१६-२०१७ १३ ते १६ ऑक्टोबर,२०१६ अहमदनगर ठाणे मुंबई उपनगर पुणे मुंबई पुणे ठाणे सांगली सातारा
४५ वी २०१७-२०१८ २३ ते २६ डिसेंबर,२०१७ चिपळूण सांगली मुंबई उपनगर ठाणे पुणे पुणे ठाणे सांगली रत्नागिरी
४६ वी २०१८-२०१९ २२ ते २५ नोव्हेंबर, २०१८ मंचर -पुणे पुणे नाशिक सांगली मुंबई ठाणे पुणे सांगली अहमदनगर
—- २०१९-२०२० स्पर्धा झाली नाही
४७ वी २०२१-२०२२ ०५ ते ०७ सप्टेंबर,२०२१ अहमदनगर अहमदनगर उस्मानाबाद ठाणे सांगली उस्मानाबाद नाशिक पुणे ठाणे
४८ वी २०२२-२०२३ ०८ ते ११ डिसेंबर,२०२२ रायगड ठाणे पुणे उस्मानाबाद अहमदनगर उस्मानाबाद नाशिक ठाणे सांगली