राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेतील क्रमवारी – पुरुष व महिला गट

स्पर्धा वर्ष कालावधी ठिकाण पुरुष गट महिला गट
प्रथम द्वितीय तृतीय तृतीय प्रथम द्वितीय तृतीय तृतीय
२९ वी १९८९-९० नाशिक पुणे मुंबई अहमदनगर पुणे मुंबई मुंबई उपनगर
३० वी १९९०-९१ मुंबई मुंबई पुणे मुंबई उपनगर पुणे मुंबई मुंबई उपनगर
३१ वी १९९१-९२ अक्कलकोट मुंबई पुणे मुंबई उपनगर पुणे मुंबई मुंबई उपनगर
३२ वी १९९२-९३ फलटण मुंबई पुणे मुंबई उपनगर पुणे मुंबई मुंबई उपनगर
—- १९९३-९४ स्पर्धा झाली नाही
३३ वी १९९४-९५ सांगली पुणे – मुंबई मुंबई उपनगर पुणे – मुंबई मुंबई उपनगर
३४ वी १९९५-९६ कुळगाव पुणे मुंबई मुंबई उपनगर पुणे मुंबई मुंबई उपनगर
३५ वी १९९६-९७ गोरेगाव पुणे मुंबई मुंबई उपनगर मुंबई ठाणे पुणे
३६ वी १९९७-९८ ०९ ते १२ नोव्हेंबर,१९९७ उरण पुणे – मुंबई मुंबई उपनगर ठाणे पुणे मुंबई
३७ वी १९९८-९९ बीड मुंबई पुणे मुंबई उपनगर ठाणे पुणे मुंबई
३८ वी १९९९-२००० २९ ऑक्टो. ते ०१ नोव्हे.९९ फलटण मुंबई पुणे मुंबई उपनगर पुणे सातारा मुंबई
३९ वी २०००-२००१ ०४ ते ०७ जानेवारी,२००१ मिरज मुंबई पुणे मुंबई उपनगर मुंबई पुणे मुंबई उपनगर
४० वी २००१-२००२ ०६ ते ०९ डिसेंबर,२००१ सोलापूर मुंबई पुणे मुंबई उपनगर पुणे मुंबई सातारा
४१ वी २००२-२००३ २२ ते २५ डिसेंबर,२००२ नाशिक मुंबई मुंबई उपनगर पुणे सातारा उस्मानाबाद पुणे
४२ वी २००३-२००४ ०७ ते १० जानेवारी,२००४ सोलापूर मुंबई पुणे मुंबई उपनगर पुणे मुंबई उस्मानाबाद
४३ वी २००४-२००५ ०५ ते ०८ नोव्हेंबर,२००४ सोलापूर मुंबई पुणे ठाणे पुणे-उस्मानाबाद मुंबई
४४ वी २००५-२००६ २१ ते २४ नोव्हेंबर,२००५ पिपरी-चिचवड मुंबई पुणे ठाणे सातारा पुणे मुंबई उपनगर
४५ वी २००६-२००७ ०२ ते ०५ मे,२००६ सोलापूर मुंबई पुणे ठाणे सातारा पुणे मुंबई उपनगर
४६ वी २००७-२००८ १३ ते १६ डिसेंबर,२००७ जालना मुंबई पुणे मुंबई उपनगर उस्मानाबाद मुंबई उपनगर सातारा
—- २००८-२००९ स्पर्धा झाली नाही
—- २००९-२०१० स्पर्धा झाली नाही
४७ वी २०१०-२०११ ०६ ते ०९ मे,२०१० रत्नागिरी मुंबई ठाणे सांगली मुंबई उपनगर उस्मानाबाद सातारा
४८ वी २०११-२०१२ ०८ ते ११ मे,२०११ नाशिक सांगली मुंबई ठाणे मुंबई उपनगर सातारा पुणे
४९ वी २०१२-२०१३ ०७ ते १० नोव्हेंबर,२०१२ छत्रपती संभाजीनगर सांगली मुंबई पुणे मुंबई उपनगर सातारा उस्मानाबाद
५० वी २०१३-२०१४ ०५ ते ०८ डिसेंबर,२०१३ सोलापूर सांगली मुंबई ठाणे मुंबई उपनगर सातारा मुंबई उपनगर ठाणे उस्मानाबाद
५१ वी २०१४-२०१५ ०८ ते ११ डिसेंबर,२०१४ ठाणे सांगली मुंबई मुंबई उपनगर ठाणे ठाणे उस्मानाबाद मुंबई उपनगर सातारा
५२ वी २०१५-२०१६ ०८ ते ११ ऑक्टोबर,२०१५ सातारा सांगली मुंबई उपनगर पुणे ठाणे ठाणे रत्नागिरी उस्मानाबाद अहमदनगर
५३ वी २०१६-२०१७ ०६ ते ०९ ऑक्टोबर,२०१६ सांगली पुणे सांगली मुंबई उपनगर ठाणे ठाणे रत्नागिरी उस्मानाबाद पुणे
५४ वी २०१७-२०१८ १५ ते १८ ऑक्टोबर,२०१७ मुंबई मुंबई उपनगर पुणे सांगली मुंबई ठाणे रत्नागिरी उस्मानाबाद पुणे
५५ वी २०१८-२०१९ ११ ते १४ नोव्हेंबर,२०१८ सांगली मुंबई उपनगर पुणे सांगली मुंबई ठाणे रत्नागिरी पुणे उस्मानाबाद
५६ वी २०१९-२०२० १२ ते १५ डिसेंबर,२०१९ सोलापूर मुंबई उपनगर पुणे सांगली ठाणे पुणे ठाणे रत्नागिरी उस्मानाबाद
—- स्पर्धा झाली नाही
५७ वी २०२१-२०२२ ११ ते १३ डिसेंबर, २०२१ सोलापूर पुणे मुंबई उपनगर सांगली ठाणे पुणे ठाणे उस्मानाबाद रत्नागिरी
५८ वी २०२२-२०२३ ०५ ते ०८ नोव्हेंबर,२०२२ हिंगोली मुंबई उपनगर पुणे ठाणे सांगली पुणे ठाणे उस्मानाबाद रत्नागिरी
५९ वी २०२३-२०२४ १७ ते २० नोव्हेंबर, २०२३ परभणी पुणे मुंबई उपनगर ठाणे सांगली ठाणे पुणे धाराशिव रत्नागिरी