खाली स्पर्धेचा प्रकार निवडा

राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी स्पर्धा

कुमार मुली पुरुष महिला
३४ वी स्पर्धा – २००६-०७ ३४ वी स्पर्धा – २००६-०७ ४५ वी स्पर्धा – २००६-०७ ४५ वी स्पर्धा – २००६-०७
३५ वी स्पर्धा – २००७-०८ ३५ वी स्पर्धा – २००७-०८ ४६ वी स्पर्धा – २००७-०८ ४६ वी स्पर्धा – २००७-०८
३६ वी स्पर्धा – २००८-०९ ३६ वी स्पर्धा – २००८-०९ ४७ वी स्पर्धा – २०१०-११ ४७ वी स्पर्धा – २०१०-११
३७ वी स्पर्धा – २००९-१० ३७ वी स्पर्धा – २००९-१० ४८ वी स्पर्धा – २०११-१२ ४८ वी स्पर्धा – २०११-१२
३८ वी स्पर्धा – २०१०-११ ३८ वी स्पर्धा – २०१०-११ ४९ वी स्पर्धा – २०१२-१३ ४९ वी स्पर्धा – २०१२-१३
४० वी स्पर्धा – २०१२-१३ ४० वी स्पर्धा – २०१२-१३ ५० वी स्पर्धा – २०१३-१४ ५० वी स्पर्धा – २०१३-१४
४१ वी स्पर्धा – २०१३-१४ ४१ वी स्पर्धा – २०१३-१४ ५१ वी स्पर्धा – २०१४-१५ ५१ वी स्पर्धा – २०१४-१५
४२ वी स्पर्धा – २०१४-१५ ४२ वी स्पर्धा – २०१४-१५ ५२ वी स्पर्धा – २०१५-१६ ५२ वी स्पर्धा – २०१५-१६
४३ वी स्पर्धा – २०१५-१६ ४३ वी स्पर्धा – २०१५-१६ ५३ वी स्पर्धा – २०१६-१७ ५३ वी स्पर्धा – २०१६-१७
४४ वी स्पर्धा – २०१६-१७ ४४ वी स्पर्धा – २०१६-१७ ५४ वी स्पर्धा – २०१७-१८ ५४ वी स्पर्धा – २०१७-१८
४५ वी स्पर्धा – २०१७-१८ ४५ वी स्पर्धा – २०१७-१८ ५५ वी स्पर्धा – २०१८-१९ ५५ वी स्पर्धा – २०१८-१९
४६ वी स्पर्धा – २०१८-१९ ४६ वी स्पर्धा – २०१८-१९ ५६ वी स्पर्धा – २०१९-२० ५६ वी स्पर्धा – २०१९-२०