खाली स्पर्धेचा प्रकार निवडा

राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी स्पर्धा

कुमार मुली पुरुष महिला
३४ वी स्पर्धा – २००६-०७ ३४ वी स्पर्धा – २००६-०७ ४५ वी स्पर्धा – २००६-०७ ४५ वी स्पर्धा – २००६-०७
३५ वी स्पर्धा – २००७-०८ ३५ वी स्पर्धा – २००७-०८ ४६ वी स्पर्धा – २००७-०८ ४६ वी स्पर्धा – २००७-०८
३६ वी स्पर्धा – २००८-०९ ३६ वी स्पर्धा – २००८-०९ ४७ वी स्पर्धा – २०१०-११ ४७ वी स्पर्धा – २०१०-११
३७ वी स्पर्धा – २००९-१० ३७ वी स्पर्धा – २००९-१० ४८ वी स्पर्धा – २०११-१२ ४८ वी स्पर्धा – २०११-१२
३८ वी स्पर्धा – २०१०-११ ३८ वी स्पर्धा – २०१०-११ ४९ वी स्पर्धा – २०१२-१३ ४९ वी स्पर्धा – २०१२-१३
३९ वी स्पर्धा – २०११-१२ ३९ वी स्पर्धा – २०११-१२ ५० वी स्पर्धा – २०१३-१४ ५० वी स्पर्धा – २०१३-१४
४० वी स्पर्धा – २०१२-१३ ४० वी स्पर्धा – २०१२-१३ ५१ वी स्पर्धा – २०१४-१५ ५१ वी स्पर्धा – २०१४-१५
४१ वी स्पर्धा – २०१३-१४ ४१ वी स्पर्धा – २०१३-१४ ५२ वी स्पर्धा – २०१५-१६ ५२ वी स्पर्धा – २०१५-१६
४२ वी स्पर्धा – २०१४-१५ ४२ वी स्पर्धा – २०१४-१५ ५३ वी स्पर्धा – २०१६-१७ ५३ वी स्पर्धा – २०१६-१७
४३ वी स्पर्धा – २०१५-१६ ४३ वी स्पर्धा – २०१५-१६ ५४ वी स्पर्धा – २०१७-१८ ५४ वी स्पर्धा – २०१७-१८
४४ वी स्पर्धा – २०१६-१७ ४४ वी स्पर्धा – २०१६-१७ ५५ वी स्पर्धा – २०१८-१९ ५५ वी स्पर्धा – २०१८-१९
४५ वी स्पर्धा – २०१७-१८ ४५ वी स्पर्धा – २०१७-१८ ५६ वी स्पर्धा – २०१९-२० ५६ वी स्पर्धा – २०१९-२०
४६ वी स्पर्धा – २०१८-१९ ४६ वी स्पर्धा – २०१८-१९ ५७ वी स्पर्धा – २०२१-२२ ५७ वी स्पर्धा – २०२१-२२
४७ वी स्पर्धा – २०२१-२२ ४७ वी स्पर्धा – २०२१-२२ ५८ वी स्पर्धा – २०२२-२३ ५८ वी स्पर्धा – २०२२-२३
४८ वी स्पर्धा – २०२२-२३ ४८ वी स्पर्धा – २०२२-२३ ५९ वी स्पर्धा – २०२३-२४ ५९ वी स्पर्धा – २०२३-२४
४९ वी स्पर्धा – २०२३-२४ ४९ वी स्पर्धा – २०२३-२४

राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा

कुमार – मुली पुरुष – महिला
२८ वी स्पर्धा – २००६-०७ ४२ वी स्पर्धा – २००६-०७
३१ वी स्पर्धा – २०११-१२ ४३ वी स्पर्धा – २००९-१०
३२ वी स्पर्धा – २०१२-१३ ४५ वी स्पर्धा – २०११-१२
३३ वी स्पर्धा – २०१३-१४ ४६ वी स्पर्धा – २०१२-१३
३४ वी स्पर्धा – २०१४-१५ ४७ वी स्पर्धा – २०१३-१४
३५ वी स्पर्धा – २०१५-१६ ४८ वी स्पर्धा – २०१४-१५
३६ वी स्पर्धा – २०१६-१७ ४९ वी स्पर्धा – २०१५-१६
३७ वी स्पर्धा – २०१७-१८ ५० वी स्पर्धा – २०१६-१७
३८ वी स्पर्धा – २०१८-१९ ५१ वी स्पर्धा – २०१७-१८
३९ वी स्पर्धा – २०१९-२० ५२ वी स्पर्धा – २०१८-१९
४० वी स्पर्धा – २०२१-२२ ५३ वी स्पर्धा – २०१९-२०
४१ वी स्पर्धा – २०२२-२३ ५४ वी स्पर्धा – २०२१-२२
४२ वी स्पर्धा – २०२३-२४ ५५ वी स्पर्धा – २०२२-२३
५६ वी स्पर्धा – २०२३-२४