अ. क्र. पद नाव जिल्हा
कार्यकारी अध्यक्ष श्री. मुकुंदराव आंबर्डेकर पुणे
सचिव श्री. महेश मेढेकर पुणे
सदस्य श्री.  तुषार सुर्वे मुंबई
सदस्य श्री. कमलाकर कोळी ठाणे