पुरुष गट (राष्ट्रीय स्पर्धा)

  वर्ष स्थळ कालावधी विजयी उपविजयी तृतीय  चतुर्थ
१९५९-६० विजयवाडा ३० डिसें. ते ३ जाने. १९६० महाराष्ट्र आंध्र
१९६०-६१ कोल्हापूर, महाराष्ट्र १३ ते १६ एप्रिल, १९६१ महाराष्ट्र कर्नाटक
१९६१-६२ जबलपूर १० ते १३ फेब्रुवारी, १९६२ गुजरात महाराष्ट्र
१९६२-६३ बडोदा १९ ते २२ जानेवारी, १९६३ महाराष्ट्र गुजरात
१९६३-६४ इंदोर २९ जाने. ते १ फेब्रु. १९६४ गुजरात महाराष्ट्र
१९६४-६५ हैद्राबाद ३ ते ६ फेब्रुवारी, १९६५ गुजरात महाराष्ट्र
१९६६-६७ कराड, महाराष्ट्र २१ ते २५ मे, १९६६ महाराष्ट्र गुजरात
१९६७-६८ बडोदा १ ते ४ फेब्रुवारी, १९६८ गुजरात महाराष्ट्र
१९६९-७० नागपूर, महाराष्ट्र १९ ते २२ डिसेंबर, १९६९ महाराष्ट्र गुजरात
१० १९७०-७१ म्हैसूर १४ ते १७ मे, १९७० गुजरात कर्नाटक
११ १९७१-७२ रोहतक २९ डिसें, ते १ जाने. १९७१ महाराष्ट्र गुजरात
१२ १९७२-७३ बारामती, महाराष्ट्र २७ ते ३० डिसेंबर, १९७२ महाराष्ट्र गुजरात
१३ १९७४-७५ पातियाळा ११ ते १४ जुलै, १९७४ महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक
१४ १९७५-७६ बडोदा ३० मे ते २ जून, १९७५ महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक
१५ १९७६-७७ हैद्राबाद ३ ते ६ जुने, १९७६ महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात
१६ १९७७-७८ ओरय्या २५ डिसें. ते  २ जाने. १९७८ महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात
१७ १९७८-७९ धुळे, महाराष्ट्र २६ ते ३० डिसेंबर, १९७८ महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात
१८ १९७९-८० तंजावर २७ फेब्रु. ते ३ मार्च, १९८० महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाणा
१९ १९८०-८१ संगरुर २५ फेब्रु. ते १ मार्च, १९८१ महाराष्ट्र कर्नाटक विदर्भ
२० १९८१-८२ इचलकरंजी, महाराष्ट्र २३ ते २७ डिसेंबर, १९८१ महाराष्ट्र कर्नाटक पंजाब
२१ १९८२-८३ भद्रेश्वर १७ ते २१ डिसेंबर, १९८३ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत
२२ १९८४-८५ आदिलाबाद ३ ते ७ जुन, १९८४ कर्नाटक महाराष्ट्र विदर्भ
२३ १९८५-८६ पुणे, महाराष्ट्र ३० ऑक्टो. ते ३ नोव्हें., १९८५ महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात
२४ १९८६-८७ इंदोर २६ ते ३० डिसेंबर, १९८६ महाराष्ट्र कर्नाटक
२५ १९८७-८८ बडोदा ३० ऑक्टो. ते ३ नोव्हें., १९८७ महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात
२६ १९८८-८९ फोंडा ३ ते ६ मे, १९८९ महाराष्ट्र कर्नाटक विदर्भ
२७ १९८९-९० धुळे, महाराष्ट्र १७ ते २१ जानेवारी, १९९१ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत
२८ १९९१-९२ भद्रेश्वर २६ ते ३० ऑक्टोबर, १९९१ महाराष्ट्र कर्नाटक
संयुक्त विजेते
२९ १९९२-९३ बंगलोर २० ते २५ डिसेंबर, १९९२ महाराष्ट्र कर्नाटक
३० १९९३-९४ हिस्सार १० ते १५ नोव्हेंबर, १९९४ महाराष्ट्र कर्नाटक
संयुक्त विजेते
३१ १९९५-९६ वाशी, महाराष्ट्र २४ ते २९ फेब्रुवारी, १९९६ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत
३२ १९९६-९७ नासिक, महाराष्ट्र ३१ ऑक्टो. ते ५ नोव्हें., १९९६ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत
३३ १९९७-९८ पय्यनूर २२ ते २७ डिसेंबर, १९९७ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत
३४ १९९८-९९ इंदोर २६ ते ३० डिसेंबर, १९९८ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत
३५ १९९९-०० धुळे, महाराष्ट्र १५ ते १९ नोव्हेंबर, १९९९ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत
३६ २०००-०१ लातूर, महाराष्ट्र ४ ते ८ फेब्रुवारी, २००१ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत
३७ २००१-०२ बारामती, महाराष्ट्र १९ ते २३ डिसेंबर, २००१ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत
३८ २००२-०३ रोहतक १ ते ५ जानेवारी, २००३ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत
३९ २००३-०४ धुळे, महाराष्ट्र २० ते २४ जानेवारी, २००४ महाराष्ट्र मध्य भारत कर्नाटक
४० २००४-०५ गुरुदासपूर २५ ते २९ नोव्हेंबर, २००४ महाराष्ट्र कोल्हापूर
४१ २००५-०६ बन्स्बेरीया २८ डिसें. ते १ जाने., २००६ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत
४२ २००६-०७ चिंचणी, महाराष्ट्र २८ मे ते १ जून, २००६ महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश
संयुक्त विजेते
४३ २००९-१० बलिया, उत्तर प्रदेश १ ते ५ सप्टें., २००९ भारतीय रेल्वे कर्नाटक महाराष्ट्र
संयुक्त विजेते
४४ २०१०-११ मुंबई, महाराष्ट्र १६ ते २० मे, २०१० भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश
४५ २०११-१२ पांगलूरु, आंध्र प्रदेश २७ ते ३१ मे, २०११ भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश
४६ २०१२-१३ बारामती, महाराष्ट्र ८ ते १२ डिसेंबर, २०१२ भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र कर्नाटक
४७ २०१३-१४ वास्को, गोवा १२ ते १३ फेब्रुवारी, २०१३ भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र कर्नाटक कोल्हापूर
४८ २०१४-१५ बेंगलुरू, कर्नाटक ७ ते ११ जानेवारी, २०१५ भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र कोल्हापूर कर्नाटक
४९ २०१५-१६ सोलापूर, महाराष्ट्र २३ ते २७ नोव्हेंबर, २०१५ महाराष्ट्र भारतीय रेल्वे केरळ कोल्हापूर
५० २०१६-१७ नागपूर, महाराष्ट्र १९ ते २३ ऑक्टोबर, २०१६ भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र कोल्हापूर कर्नाटक
५१ २०१७-१८ इचलकरंजी, महाराष्ट्र २५ ते २९ ऑक्टोबर, २०१७ भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र कोल्हापूर कर्नाटक
५२ २०१८-१९ जयपूर, राजस्थान २४ ते २८ मार्च, २०१९ महाराष्ट्र भारतीय रेल्वे केरळ कोल्हापूर
५३ २०१९-२० बेमातारा, छत्तीसगढ २६ ते ३० डिसेंबर, २०१९ भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र कोल्हापूर केरळ
५४ २०२१-२२ जबलपूर, मध्यप्रदेश २६ ते ३० डिसेंबर, २०२१ भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र कोल्हापूर कर्नाटक
५५ २०२२-२३ उस्मानाबाद, महाराष्ट्र २० ते २४ नोव्हेंबर, २०२२ भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र कोल्हापूर कर्नाटक

महिला गट (राष्ट्रीय स्पर्धा)

  वर्ष स्थळ कालावधी विजयी उपविजयी तृतीय  चतुर्थ
१९६०-६१ कोल्हापूर, महाराष्ट्र १३ ते १६ एप्रिल, १९६१ मध्यप्रदेश कोल्हापूर
१९६१-६२ जबलपूर १० ते १३ फेब्रुवारी, १९६२ विदर्भ महाराष्ट्र
१९६२-६३ बडोदा १९ ते २२ जानेवारी, १९६३ मध्यभारत विदर्भ
१९६३-६४ इंदोर २९ जाने. ते १ फेब्रु. १९६४ मध्यभारत महाराष्ट्र
१९६४-६५ हैद्राबाद ३ ते ६ फेब्रुवारी, १९६५ मध्यभारत गुजरात
१९६६-६७ कराड, महाराष्ट्र २१ ते २५ मे, १९६६ गुजरात मध्यभारत
१९६७-६८ बडोदा १ ते ४ फेब्रुवारी, १९६८ गुजरात मध्यभारत
१९६९-७० नागपूर, महाराष्ट्र १९ ते २२ डिसेंबर, १९६९ गुजरात मध्यभारत
१९७०-७१ म्हैसूर १४ ते १७ मे, १९७० मध्य भारत गुजरात
१० १९७०-७१ रोहतक २९ डिसें, ते १ जाने. १९७१ महाराष्ट्र मध्यभारत
संयुक्त विजेते
११ १९७२-७३ बारामती, महाराष्ट्र २७ ते ३० डिसेंबर, १९७२ गुजरात मध्य भारत
१२ १९७४-७५ पातियाळा ११ ते १४ जुलै, १९७४ मध्य भारत गुजरात महाराष्ट्र
१३ १९७५-७६ बडोदा ३० मे ते २ जून, १९७५ महाराष्ट्र गुजरात मध्यप्रदेश
१४ १९७६-७७ हैद्राबाद ३ ते ६ जुन, १९७६ महाराष्ट्र गुजरात मध्यभारत
१५ १९७७-७८ ओरय्या २५ डिसें. ते  २ जाने. १९७८ महाराष्ट्र मध्यप्रदेश मध्यभारत
१६ १९७८-७९ धुळे, महाराष्ट्र २६ ते ३० डिसेंबर, १९७८ मध्यभारत मध्यप्रदेश महाराष्ट्र
१७ १९७९-८० तंजावर २७ फेब्रु. ते ३ मार्च, १९८० महाराष्ट्र मध्य भारत कर्नाटक
१८ १९८०-८१ संगरुर २५ फेब्रु. ते १ मार्च, १९८१ मध्यभारत महाराष्ट्र मध्यप्रदेश
१९ १९८१-८२ इचलकरंजी, महाराष्ट्र २३ ते २७ डिसेंबर, १९८१ महाराष्ट्र मध्यभारत मध्यप्रदेश
२० १९८३-८४ भद्रेश्वर १७ ते २१ डिसेंबर, १९८३ महाराष्ट्र मध्यभारत प. बंगाल
२१ १९८४-८५ आदिलाबाद ३ ते ७ जुन, १९८४ महाराष्ट्र मध्यभारत मध्यप्रदेश
२२ १९८५-८६ पुणे, महाराष्ट्र ३० ऑक्टो. ३ नोव्हें., १९८५ महाराष्ट्र मध्यभारत कर्नाटक
२३ १९८६-८७ इंदोर २६ ते ३० डिसेंबर, १९८६ महाराष्ट्र प. बंगाल
२४ १९८७-८८ बडोदा ३० ऑक्टो.  ते ३ नोव्हें., १९८७ प. बंगाल महाराष्ट्र कर्नाटक
२५ १९८९-९० फोंडा ३ ते ६ मे, १९८९ महाराष्ट्र कर्नाटक प. बंगाल
२६ १९८९-९० धुळे, महाराष्ट्र १७ ते २१ जानेवारी, १९९१ प. बंगाल कर्नाटक महाराष्ट्र
२७ १९९१-९२ भद्रेश्वर २६ ते ३० ऑक्टोबर, १९९१ महाराष्ट्र कर्नाटक
संयुक्त विजेते
२८ १९९२-९३ बंगलोर २० ते २५ डिसेंबर, १९९२ कर्नाटक महाराष्ट्र
२९ १९९३-९४ हिस्सार १० ते १५ नोव्हेंबर, १९९४ कर्नाटक मध्यप्रदेश महाराष्ट्र
३० १९९५-९६ वाशी, महाराष्ट्र २४ ते २९ फेब्रुवारी, १९९६ कर्नाटक महाराष्ट्र मध्यप्रदेश
३१ १९९६-९७ नासिक, महाराष्ट्र ३१ ऑक्टो. ते ५ नोव्हें., १९९६ कर्नाटक मध्यप्रदेश महाराष्ट्र
३२ १९९७-९८ पय्यनूर २२ ते २७ डिसेंबर, १९९७ कर्नाटक महाराष्ट्र
३३ १९९८-९९ इंदोर २६ ते ३० डिसेंबर, १९९८ कर्नाटक महाराष्ट्र मध्यभारत
३४ १९९९-०० धुळे, महाराष्ट्र १५ ते १९ नोव्हेंबर, १९९९ कर्नाटक महाराष्ट्र मध्यभारत
३५ २०००-०१ लातूर, महाराष्ट्र ४ ते ८ फेब्रुवारी, २००१ कर्नाटक महाराष्ट्र मध्यभारत
३६ २००१-०२ बारामती, महाराष्ट्र १९ ते २३ डिसेंबर, २००१ कर्नाटक महाराष्ट्र प. बंगाल
३७ २००२-०३ रोहतक १ ते ५ जानेवारी, २००३ पंजाब मध्यप्रदेश प. बंगाल
३८ २००३-०४ धुळे, महाराष्ट्र २० ते २४ जानेवारी, २००४ पंजाब महाराष्ट्र प. बंगाल
३९ २००४-०५ गुरुदासपूर २५ ते २९ नोव्हेंबर, २००४ पंजाब महाराष्ट्र प. बंगाल
४० २००५-०६ बन्स्बेरीया २८ डिसें., ते १ जाने. २००६ महाराष्ट्र पंजाब प. बंगाल
४१ २००६-०७ चिंचणी. महाराष्ट्र २८ मे ते १ जून, २००६ महाराष्ट्र पंजाब प. बंगाल
संयुक्त विजेते
४२ २००९-१० बलिया, उत्तर प्रदेश १ ते ५ सप्टेंबर, २००९ केरळ पुडुचेरी महाराष्ट्र
संयुक्त विजेते
४३ २०१०-११ मुंबई, महाराष्ट्र १६ ते २० मे, २०१० महाराष्ट्र पुडुचेरी केरळ
४४ २०११-१२ पांगलूरु, आंध्र प्रदेश २७ ते ३१ मे, २०११ महाराष्ट्र केरळ आंध्र
४५ २०१२-१३ बारामती, महाराष्ट्र ०८ ते १२ डिसेंबर, २०१२ महाराष्ट्र केरळ कर्नाटक
४६ २०१३-१४ वास्को, गोवा १२ ते १६ फेब्रुवारी, २०१४ केरळ महाराष्ट्र कर्नाटक प. बंगाल
४७ २०१४-१५ बेंगलुरू, कर्नाटक ७ ते ११ जानेवारी, २०१५ महाराष्ट्र केरळ  कर्नाटक प. बंगाल
४८ २०१५-१६ सोलापूर, महाराष्ट्र २३ ते २७ नोव्हेंबर, २०१५ महाराष्ट्र कर्नाटक केरळ प. बंगाल
४९ २०१६-१७ नागपूर, महाराष्ट्र १९ ते २३ ऑक्टोबर, २०१६ महाराष्ट्र एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया केरळ कोल्हापूर
५० २०१७-१८ इचलकरंजी, महाराष्ट्र २५ ते २९ ऑक्टोबर, २०१७ महाराष्ट्र एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया केरळ कोल्हापूर
५१ २०१८-१९ जयपूर, राजस्थान २४ ते २८ मार्च, २०१९ महाराष्ट्र एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया केरळ दिल्ली
५२ २०१९-२० बेमातारा, छत्तीसगढ २६ ते ३० डिसेंबर, २०१९ एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र ओडिसा कोल्हापूर
५३ २०२१-२२ जबलपूर, मध्यप्रदेश २६ ते ३० डिसेंबर, २०२१ महाराष्ट्र एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर्नाटक हरयाणा
५४ २०२२-२३ उस्मानाबाद, महाराष्ट्र २० ते २४ नोव्हेंबर, २०२२ महाराष्ट्र एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली ओडिसा