कुमार गट (राष्ट्रीय स्पर्धा)

  वर्ष स्थळ कालावधी विजयी उपविजयी तृतीय
१९७० – ७१ हैदराबाद २६ ते २८ नोव्हेंबर, १९७० महाराष्ट्र कर्नाटक
१९७२ – ७३ बारामती २७ ते ३० डिसेंबर, १९७२ महाराष्ट्र कर्नाटक
१९७३ – ७४ दुर्गापूर २० ते २३ जानेवारी, १९७४ महाराष्ट्र कर्नाटक
१९७४ – ७५ देवास २६ ते २९ डिसेंबर, १९७४ महाराष्ट्र कर्नाटक
१९७५ – ७६ होस्पेट २९ ऑक्टो. ते १ नोव्हें., १९७५ कर्नाटक महाराष्ट्र प. बंगाल
१९७७ – ७८ एलरू १ ते ६ जून, १९७७ महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रप्रदेश
१९७८ – ७९ मद्रास ४ ते ८ ऑक्टोंबर, १९७८ महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश कर्नाटक
१९८० – ८१ चिनमंगळूर १७ ते २१ मे १९८० महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रप्रदेश
१९८० – ८१ धुळे २७ ते ३१ डिसेंबर, १९८० महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रप्रदेश
१० १९८२ – ८३ करीमनगर १२ ते १६ फेब्रुवारी, १९८३ कर्नाटक महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश
११ १९८६ – ८७ अनकापल्ली ११ ते १५ मे, १९८६ महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रप्रदेश
१२ १९८७ – ८८ बंगलोर १७ ते २१ जून, १९८७ महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रप्रदेश
१३ १९८७ – ८८ पिंपरी चिंचवड १८ ते २२ फेब्रुवारी, १९८८ महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रप्रदेश
१४ १९८९ – ९० वर्धा ४ ते ८ जून, १९८९ महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगणा
१५ १९९२ – ९३ काणकोण २९ एप्रिल ते ३ मे, १९९२ महाराष्ट्र कर्नाटक
१६ १९९३ – ९४ धुळे ११ ते १४ फेब्रुवारी, १९९४ महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रप्रदेश
१७ १९९४ – ९५ लुधियाना १२ त्ते १६ ऑक्टोबर, १९९४ कर्नाटक प. बंगाल महाराष्ट्र
१८ १९९६ – ९६ त्रिची २२ ते २७ ऑगस्ट, १९९५ कर्नाटक महाराष्ट्र
१९ १९९६ – ९७ हनमकोंडा 27 to 11 फेब्रुवारी, १९९७ कर्नाटक प. बंगाल महाराष्ट्र
२० १९९८ – ९९ पटणा २८ मे त्ते १ जून, १९९८ कर्नाटक प. बंगाल आंध्रप्रदेश
२१ १९९९ – २००० छत्रपती संभाजीनगर २६ ते ३० मे, १९९९ कर्नाटक प. बंगाल महाराष्ट्र
२२ २००० – ०१ संगरुर २३ ते १७ नोव्हेबर, २००० महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रप्रदेश
२३ २००१ – ०२ बीड १६ ते २० जानेवारी, २००२ महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रप्रदेश
२४ २००२ – ०३ पोन्डेचेरी २२ ते २६ मे, २००२ कर्नाटक प. बंगाल महाराष्ट्र
२५ २००३ – ०४ पतियाळा १८ ते २२ डिसेंबर, २००३ महाराष्ट्र कर्नाटक कोल्हापूर
२६ २००४ – ०५ सोलन (हि. प्र.) २ ते ६ जून, २००४ महाराष्ट्र कोल्हापूर आंध्रप्रदेश
२७ २००५ – ०६ छत्रपती संभाजीनगर २४ ते २० एप्रिल, २००५ महाराष्ट्र कोल्हापूर प. बंगाल
२८ २००६ – ०७ इंदोर २१ ते २४ नोव्हेंबर, २००६ महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश तेलंगणा
२९ २००९ – १० गोवा २० ते २४ जानेवारी, २०१० महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश कर्नाटक
३० २०१० – ११ भिलाई २३ ते २७ ऑक्टोबर, २०१० महाराष्ट्र कर्नाटक केरळ
३१ २०११ – १२ इंदौर (म. प्र.) ९ ते १३ नोव्हेंबर, २०११ महाराष्ट्र कर्नाटक केरळ
३२ २०१२ – १३ हरियाणा २७ ते ३१ ऑक्टोबर, २०१२ महाराष्ट्र प. बंगाल कोल्हापूर
३३ २०१३ – १४ सोलन (हि. प्र.) ७ ते ११ ऑक्टोबर, २०१३ महाराष्ट्र कोल्हापूर कर्नाटक प. बंगाल
३४ २०१४ – १५ राजस्थान ७ ते ११ ऑक्टोबर, २०१४ महाराष्ट्र कर्नाटक प. बंगाल आंध्र प्रदेश
३५ २०१५ – १६ भुवनेश्वर २१ ते २५ ऑक्टोबर, २०१५ महाराष्ट्र केरळ कोल्हापूर ओडीसा
३६ २०१६ – १७ आजमगढ (उ. प्र.) ११ ते १५ नोव्हेंबर, २०१६ महाराष्ट्र कोल्हापूर केरळ आंध्रप्रदेश
३७ २०१७ – १८ मणिपूर २६ ते ३० मार्च, २०१८ महाराष्ट्र कोल्हापूर तामिळनाडू कर्नाटक
३८ २०१८ – १९ भोपाळ, मध्य प्रदेश २ ते ६ डिसेंबर, २०१८ महाराष्ट्र कोल्हापूर केरळ कर्नाटक
३९ २०१९ – २० सुरत, गुजरात १९ ते २३ ऑक्टोबर, २०१९ महाराष्ट्र कोल्हापूर
४० २०२० – २१ भुवनेश्वर, ओरिसा २२ ते २६ सप्टेंबर, २०२१ महाराष्ट्र दिल्ली ओरिसा प. बंगाल
४१ २०२२ – २३ बंस्बेरिया, प. बंगाल २६ ते ३० डिसेंबर, २०२२ महाराष्ट्र दिल्ली
४२ २०२३ – २४ रायपुर, छत्तीसगड २६ ते ३० डिसेंबर, २०२३ महाराष्ट्र कोल्हापूर कर्नाटक दिल्ली

मुली गट (राष्ट्रीय स्पर्धा)

  वर्ष स्थळ कालावधी विजयी उपविजयी तृतीय
१९७४ – ७५ देवास २६ ते २९ डिसेंबर, १९७४ महाराष्ट्र प. बंगाल
१९७५ – ७६ होस्पेट २९ ऑक्टो. ते १ नोव्हें., १९७५ महाराष्ट्र प. बंगाल मध्य भारत
१९७७ – ७८ एलरू १ ते ६ जून, १९७७ महाराष्ट्र प. बंगाल आंध्रप्रदेश
१९७८ – ७९ मद्रास ४ ते ८ ऑक्टोंबर, १९७८ कर्नाटक प. बंगाल महाराष्ट्र
१९८० – ८१ चिनमंगळूर १७ ते २१ मे १९८० कर्नाटक महाराष्ट्र
१९८० – ८१ धुळे २७ ते ३१ डिसेंबर, १९८० कर्नाटक महाराष्ट्र प. बंगाल
१९८२ – ८३ करीमनगर १२ ते १६ फेब्रुवारी, १९८३ महाराष्ट्र कर्नाटक
१९८६ – ८७ अनकापल्ली ११ ते १५ मे, १९८६ कर्नाटक महाराष्ट्र
१९८७ – ८८ बंगलोर १७ ते २१ जून, १९८७ कर्नाटक महाराष्ट्र
१० १९८७ – ८८ पिंपरी चिंचवड १८ ते २२ फेब्रुवारी, १९८८ महाराष्ट्र प. बंगाल
११ १९८९ – ९० वर्धा ४ ते ८ जून, १९८९ महाराष्ट्र प. बंगाल कर्नाटक
१२ १९९२ – ९३ काणकोण २९ एप्रिल ते ३ मे, १९९२ महाराष्ट्र कर्नाटक
१३ १९९३ – ९४ धुळे ११ ते १४ फेब्रुवारी, १९९४ कर्नाटक महाराष्ट्र प. बंगाल
१४ १९९४ – ९५ लुधियाना १२ त्ते १६ ऑक्टोबर, १९९४ महाराष्ट्र कर्नाटक
१५ १९९६ – ९६ त्रिची २२ ते २७ ऑगस्ट, १९९५ महाराष्ट्र केरळ तामिळनाडू
१६ १९९६ – ९७ हनमकोंडा 27 to 11 फेब्रुवारी, १९९७ प. बंगाल कर्नाटक महाराष्ट्र
१७ १९९८ – ९९ पटणा २८ मे त्ते १ जून, १९९८ कर्नाटक प. बंगाल महाराष्ट्र
१८ १९९९ – २००० छत्रपती संभाजीनगर २६ ते ३० मे, १९९९ कर्नाटक प. बंगाल मध्यप्रदेश
१९ २००० – ०१ संगरुर २३ ते १७ नोव्हेबर, २००० पंजाब महाराष्ट्र कर्नाटक
२० २००१ – ०२ बीड १६ ते २० जानेवारी, २००२ महाराष्ट्र मध्यप्रदेश कर्नाटक
२१ २००२ – ०३ पोन्डेचेरी २२ ते २६ मे, २००२ पंजाब पोन्डेचेरी महाराष्ट्र
२२ २००३ – ०४ पतियाळा १८ ते २२ डिसेंबर, २००३ पंजाब महाराष्ट्र कर्नाटक
२३ २००४ – ०५ सोलन २ ते ६ जून, २००४ महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश प. बंगाल
२४ २००५ – ०६ छत्रपती संभाजीनगर २४ ते २० एप्रिल, २००५ महाराष्ट्र प. बंगाल पोन्डेचेरी
२५ २००६ – ०७ इंदोर २१ ते २४ नोव्हेंबर, २००६ महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश पंजाब
२६ २००९ – १० गोवा २० ते २४ जानेवारी, २०१० केरळ महाराष्ट्र मणिपूर
२७ २०१० – ११ भिलाई २३ ते २७ ऑक्टोबर, २०१० महाराष्ट्र केरळ आंध्रप्रदेश
२८ २०११ – १२ इंदौर ९ ते १३ नोव्हेंबर, २०११ महाराष्ट्र केरळ आंध्रप्रदेश
२९ २०१२ – १३ हरियाणा २७ ते ३१ ऑक्टोबर, २०१२ महाराष्ट्र केरळ प. बंगाल
३० २०१३ – १३ सोलन ७ ते ११ ऑक्टोबर, २०१३ कर्नाटक महाराष्ट्र तेलंगणा हरियाणा
३१ २०१४ – १५ राजस्थान ७ ते ११ ऑक्टोबर, २०१४ महाराष्ट्र कर्नाटक तामिळनाडू ओडीसा
३२ २०१५ – १६ भुवनेश्वर २१ ते २५ ऑक्टोबर, २०१५ महाराष्ट्र कर्नाटक केरळ ओडीसा
३३ २०१६ – १७ आजमगढ (उ. प्र.) ११ ते १५ नोव्हेंबर, २०१६ महाराष्ट्र कर्नाटक कोल्हापूर केरळ
३४ २०१७ – १८ मणिपूर २६ ते ३० मार्च, २०१८ महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात दिल्ली
३५ २०१८ – १९ भोपाळ, मध्य प्रदेश २ ते ६ डिसेंबर, २०१८ महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात दिल्ली
३६ २०१९ – २० सुरत, गुजरात १९ ते २३ ऑक्टोबर, २०१९ महाराष्ट्र कर्नाटक
३७ २०२० – २१ भुवनेश्वर, ओरिसा २२ ते २६ सप्टेंबर, २०२१ महाराष्ट्र कोल्हापूर ओडीसा कर्नाटक
३८ २०२२ – २३ बंस्बेरीया, प. बंगाल २६ ते ३० डिसेंबर, २०२२ महाराष्ट्र ओडीसा
३९ २०२३ – २४ रायपुर, छत्तीसगड २६ ते ३० डिसेंबर, २०२३ महाराष्ट्र ओडीसा कोल्हापूर दिल्ली