किशोर गट (राष्ट्रीय स्पर्धा)

  वर्ष स्थळ कालावधी विजयी उपविजयी तृतीय चतुर्थ
१९८० – ८१ धुळे २७ ते ३१ डिसेंबर, १९८० कर्नाटक महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश
१९८२ – ८३ प्रवरानगर ३ ते ७ जानेवारी, १९८३ कर्नाटक महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश
१९८६ – ८७ हैदराबाद ४ ते ८ मे, १९८६ महाराष्ट्र कर्नाटक
१९८७ – ८८ पोन्डेचेरी २० ते २४ मे १९८७ आंध्रप्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र
१९८८ – ८९ बन्सबेरीया २५ ते २९ जानेवारी, १९८९ कर्नाटक महाराष्ट्र प. बंगाल
१९९० – ९१ छत्रपती संभाजीनगर ३० मे ते ३ जून, १९९० कर्नाटक आंध्रप्रदेश प. बंगाल
१९९१ – ९२ हैदराबाद २८ जाने. ते ३ फेब्रु. १९९२ कर्नाटक प. बंगाल महाराष्ट्र
१९९२ – ९३ पतियाळा ११ ते २२ ऑक्टोबर, १९९२ कर्नाटक पंजाब आंध्रप्रदेश
१९९४ – ९५ मंड्या ८ ते १२ फेब्रुवारी, १९९५ कर्नाटक महाराष्ट्र
१० १९९५ – ९६ लखनौ १० ते १५ डिसेंबर, १९९५ कर्नाटक महाराष्ट्र
११ १९९७ – ९८ सिलीगुडी १९ ते २३ एप्रिल, १९९७ महाराष्ट्र मणिपूर कर्नाटक
१२ १९९७ – ९८ लोणी ३ ते ७ डिसेंबर, १९९७ कर्नाटक महाराष्ट्र तेलंगाणा
१३ १९९८ – ९९ हैदराबाद २४ ते २८ जानेवारी, १९९९ कर्नाटक प. बंगाल महाराष्ट्र
१४ १९९९ – २००० भद्रेश्वर २ ते ४ फेब्रुवारी, २००० प. बंगाल कर्नाटक आंध्रप्रदेश
१५ २००० – ०१ मडगाव १४ ते १८ फेब्रुवारी, २००१ कर्नाटक महाराष्ट्र कोल्हापूर
१६ २००१ – ०२ वर्धा २ ते ६ एप्रिल, २००२ प. बंगाल आंध्रप्रदेश कर्नाटक
१७ २००२ – ०३ सिलीगुडी २३ ते २७ जानेवारी, २००३ कर्नाटक प. बंगाल महाराष्ट्र
१८ २००३ – ०४ मेहसाणा ३ ते ७ जून, २००३ कर्नाटक प. बंगाल महाराष्ट्र
१९ २००४ – ०५ इंदौर १८ ते २२ डिसेंबर, २००४ कर्नाटक प. बंगाल महाराष्ट्र
२० २००५ – ०६ पतियाळा ९ ते १३ नोव्हेंबर, २००५ कर्नाटक प. बंगाल महाराष्ट्र
२१ २००९ – १० गाझियाबाद २५ ते २९ जून, २०१० महाराष्ट्र दिल्ली प. बंगाल
२२ २०१० – ११ सिलीगुडी २२ ते २६ जानेवारी, २०११ महाराष्ट्र प. बंगाल कर्नाटक
२३ २०११ – १२ बंगलोर १२ ते १६ फेब्रुवारी, २०१२ कर्नाटक महाराष्ट्र प. बंगाल
२४ २०१२ – १३ झारखंड २८ ऑग. ते १ सप्टें., २०१२ प. बंगाल कर्नाटक महाराष्ट्र
२५ २०१३ – १४ तुमकुर ५ ते ८ डिसेंबर, २०१३ कर्नाटक महाराष्ट्र कोल्हापूर तामिळनाडू
२६ २०१४ – १५ सांगली २१ ते २५ एप्रिल, २०१५ महाराष्ट्र तेलंगणा कोल्हापूर प. बंगाल
२७ २०१५ – १६ ओडिसा ८ ते १२ जून, २०१६ महाराष्ट्र झारखंड कोल्हापूर कर्नाटक
२८ २०१६ – १७ नाशिक २४ ते २८ मे, २०१७ महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश तेलंगणा कोल्हापूर
२०१७ – १८ या वर्षात स्पर्धा झाली नाही.
२९ २०१८-१९ उत्तराखंड १५ ते १९ डिसेंबर, २०१८ महाराष्ट्र तेलंगणा केरळ उत्तर प्रदेश
३० २०१९-२० झारखंड २ ते ६ ऑक्टोबर, २०१९ महाराष्ट्र ओडिसा उत्तर प्रदेश आंध्रप्रदेश
३१ २०२१-२२ हिमाचल प्रदेश २७ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर, २०२१ महाराष्ट्र कर्नाटक हरयाना पश्चिम बंगाल
३२ २०२२-२३ फलटण २९ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर, २०२२ महाराष्ट्र कर्नाटक कोल्हापूर उत्तर प्रदेश
३३ २०२३-२४ तुमकुर १३ ते १७ डिसेंबर, २०२३ महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगणा दिल्ली

किशोरी गट (राष्ट्रीय स्पर्धा)

  वर्ष स्थळ कालावधी विजयी उपविजयी तृतीय चतुर्थ
१९८० – ८१ धुळे २७ ते ३१ डिसेंबर, १९८० कर्नाटक आंध्रप्रदेश प. बंगाल
१९८२ – ८३ प्रवरानगर ३ ते ७ जानेवारी, १९८३ कर्नाटक प. बंगाल महाराष्ट्र
१९८६ – ८७ हैदराबाद ४ ते ८ मे, १९८६ कर्नाटक केरळ
१९८७ – ८८ पोन्डेचेरी २० ते २४ मे १९८७ कर्नाटक महाराष्ट्र प. बंगाल
१९८८ – ८९ बन्सबेरीया २५ ते २९ जानेवारी, १९८९ कर्नाटक आंध्रप्रदेश प. बंगाल
१९९० – ९१ छत्रपती संभाजीनगर ३० मे ते ३ जून, १९९० कर्नाटक पंजाब प. बंगाल
१९९१ – ९२ हैदराबाद २८ जाने. ते ३ फेब्रु. १९९२ कर्नाटक प. बंगाल आंध्रप्रदेश
१९९२ – ९३ पतियाळा ११ ते २२ ऑक्टोबर, १९९२ कर्नाटक प. बंगाल पंजाब
१९९४ – ९५ मंड्या ८ ते १२ फेब्रुवारी, १९९५ पंजाब कर्नाटक महाराष्ट्र
१० १९९५ – ९६ लखनौ १० ते १५ डिसेंबर, १९९५ कर्नाटक प. बंगाल महाराष्ट्र
११ १९९७ – ९८ सिलीगुडी १९ ते २३ एप्रिल, १९९७ पंजाब प. बंगाल कर्नाटक
१२ १९९७ – ९८ लोणी ३ ते ७ डिसेंबर, १९९७ कर्नाटक महाराष्ट्र पंजाब
१३ १९९८ – ९९ हैदराबाद २४ ते २८ जानेवारी, १९९९ महाराष्ट्र कर्नाटक प. बंगाल
१४ १९९९ – २००० भद्रेश्वर २ ते ४ फेब्रुवारी, २००० प. बंगाल पंजाब महाराष्ट्र
१५ २००० – ०१ मडगाव १४ ते १८ फेब्रुवारी, २००१ प. बंगाल महाराष्ट्र कर्नाटक
१६ २००१ – ०२ वर्धा २ ते ६ एप्रिल, २००२ महाराष्ट्र प. बंगाल कर्नाटक
१७ २००२ – ०३ सिलीगुडी २३ ते २७ जानेवारी, २००३ महाराष्ट्र प. बंगाल कर्नाटक
१८ २००३ – ०४ मेहसाणा ३ ते ७ जून, २००३ महाराष्ट्र प. बंगाल पौंडेचेरी
१९ २००४ – ०५ इंदौर १८ ते २२ डिसेंबर, २००४ महाराष्ट्र प. बंगाल पौंडेचेरी
२० २००५ – ०६ पतियाळा ९ ते १३ नोव्हेंबर, २००५ महाराष्ट्र पंजाब पौंडेचेरी
२१ २००९ – १० गाझियाबाद २५ ते २९ जून, २०१० महाराष्ट्र प. बंगाल आंध्रप्रदेश
२२ २०१० – ११ सिलीगुडी २२ ते २६ जानेवारी, २०११ महाराष्ट्र केरळ कर्नाटक
२३ २०११ – १२ बंगलोर १२ ते १६ फेब्रुवारी, २०१२ महाराष्ट्र प. बंगाल दिल्ली
२४ २०१२ – १३ झारखंड २८ ऑग. ते १ सप्टें., २०१२ महाराष्ट्र हरियाणा तामिळनाडू
२५ २०१३ – १४ तुमकुर ५ ते ८ डिसेंबर, २०१३ महाराष्ट्र कर्नाटक हरियाणा केरळ
२६ २०१४ – १५ सांगली २१ ते २५ एप्रिल, २०१५ महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात प. बंगाल
२७ २०१५ – १६ ओडिसा ८ ते १२ जून, २०१६ महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात दिल्ली
२८ २०१६ – १७ नाशिक २४ ते २८ मे, २०१७ कर्नाटक महाराष्ट्र झारखंड तामिळनाडू
२०१७ – १८ या वर्षात स्पर्धा झाली नाही.
२९ २०१८-१९ उत्तराखंड १५ ते १९ डिसेंबर, २०१८ महाराष्ट्र ओडीसा पंजाब कर्नाटक
३० २०१९-२० झारखंड २ ते ६ ऑक्टोबर, २०१९ ओडीसा महाराष्ट्र कर्नाटक झारखंड
३१ २०२१-२२ हिमाचल प्रदेश २७ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर, २०२१ महाराष्ट्र पंजाब दिल्ली राजस्थान
३२ २०२२-२३ फलटण २९ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर, २०२२ महाराष्ट्र कर्नाटक दिल्ली राजस्थान
३३ २०२३-२४ तुमकुर १३ ते १७ डिसेंबर, २०२३ महाराष्ट्र कर्नाटक कोल्हापूर राजस्थान