द्रोणाचार्य पुरस्कार

१९९९-२००० कै. गोपाळराव फडके पुणे