अनु.

जिल्हा

सचिवाचे नाव

व्यवहाराचा पत्ता

मोबाईल

ईमेल

अहमदनगर श्री. निर्मलचंद्र महादेव थोरात फ्लॅट नं. १११, निर्मल नगर, सावेडी, अहमदनगर – ४१४००३. ९७२३७३३३६६ nagerkka@rediffmail.com
औरंगाबाद श्री. विकास मोहनराव सूर्यवंशी सुंदर नगर, नागेश्वर वाडी, औरंगाबाद – ४३१ ००१. ८०८७००६००० aurangabadkka@rediffmail.com
बीड प्रा. तानाजी आबाराव आगळे गवळी निवास, जालना रोड, बस स्थानकासमोर, बीड – ४३११२२. ९८२२७४४०३० beedkka@rediffmail.com
धुळे श्री. पंढरीनाथ बडगुजर बडगुजर कॉम्प्लेक्स, जकात नाक्याशेजारी, साक्री रोड, महिंदळे, धुळे. ९४२२७८६२८१ dhulekka@rediffmail.com
हिंगोली प्रा. डॉ. नागनाथ भास्करराव गजमल अनुसया निवास, नवीन बस स्थानका मागे, विष्णूनगर, बासमत नगर, बसमत, हिंगोली – ४३१ ५१२. ९४२१३८१४२५० hingolikka@rediffmail.com
जळगांव श्री. जयांशु गणपत पोळ ६७, बळीराम पेठ, जळगांव  – ४२५००१. ९८६०६८०२२५/ ९४२२३४७६९९ jalgaonkka@rediffmail.com
जालना प्रा. डॉ. भागवत जनार्दन कटारे श्रद्धा, यशवंत कॉलनी, नूतन वसाहत, अंबड, तालुका अंबड, जिल्हा – जालना ९४२२२१९६४१ jalnakka@rediffmail.com
लातूर प्रा. विश्वनाथ गायकवाड न्यु गायत्री ट्रेडर्स, गांधी मार्केट, लातूर. ९८९०३३४१९३ laturkka@rediffmail.com
मुंबई श्री. सुरेंद्रकुमार विश्वकर्मा दुकान​ नं. १, विनायक दर्शन अपार्टमेंट, गणेश पेठ लेन, स्टार मॉल समोर, दादर (पश्चिम), मुंबई – ४०० ०२८. ९८७०२६१६१९ / ७०२१६३५३९३ mumbaikka@rediffmail.com
१० मुंबई उपनगर डॉ. नरेंद्र विठ्ठल कुंदर १७, बी  कंपाउंड, बल्लू यादव चाळ, कोलडोंगरी गल्ली क्र. १, सहार रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – ४०० ०६९. ९९२०१२७२८५ upnagerkka@rediffmail.com
११ नांदेड श्री. रमेश नांदेडकर एन. डी. १२०, घ./नं, १०४, सिडको, शंकर नगर, नवीन नांदेड – ४३१६०३. ९४२१८७०८५८ nandedkka@rediffmail.com
१२ नंदुरबार श्री. राजेश रतनराव सोनावणे प्लॉट नं. १२, दूरदर्शन कॉलनी, डोंगरगाव रोड, शहादा, जिल्हा नंदुरबार. ९४२०३७५१०० nandurbarkka@rediffmail.com
१३ नाशिक श्री. मंदार अरुण देशमुख ३/६, पाटील प्रेस्टीज, संभाजी चौक, उंटवाडी रोड, नासिक. ९४२१५०४२४२ nashikkka@rediffmail.com
१४ पालघर श्री. जगदीश जनार्दन दवणे सी-१८, शिवधाम सोसायटी, वरद विनायक लेन, विरार (पूर्व), तालुका वसई, जिल्हा पालघर – ४०१ ३०५ ७९७७७१४२३९ / ९९६७३३१३१३
१५ परभणी प्रा. पवन प्रकाशराव बारहाते (पाटील) बारहाते गल्ली, मानवत, जिल्हा – परभणी – ४३१ ५०५. ९८६०००७००७० parbhanikka@rediffmail.com
१६ पुणे श्री. शिरीन नरसिंह गोडबोले ७५४/बी, सदाशिव पेठ, विनायक अपार्टमेंट, कुमठेकर रोड, पुणे – ४११ ०३०. ९९६०९१९१९१ punekka@rediffmail.com
१७ रायगड श्री. आशिष जयंद्रथ पाटील श्री सद्गुरू कृपा बांगला, स्वरादित्य सोसायटीच्या मागे, वरद विनायक ज्वेलर्सच्या जवळ, विद्यानगर, तालुका – अलिबाग, जिल्हा – रायगड – ४०२ २०१ ९४२११६४८१७ raigadhkka@rediffmail.com
१८ रत्नागिरी श्री. प्रशांत जयंत देवळेकर गोल्डन पॅलेस, दुसरा मजला, डी.बी.जे. कॉलेज समोर, परशुराम नगर, चिपळूण, रत्नागिरी – ४१५ ६०५ ९८९०८६३४४९ / ८८८८५६३४४९ ratnagirikka@rediffmail.com
१९ सांगली डॉ. प्रशांत संपत इनामदार स्नेहल, प्लॉट नंबर २, छत्रपती शिवाजी राजे रोड नंबर ८, वसंत नगर, सांगली – ४१६ ४१६ ७७०९१७३७६७/४२१८५५६०२ sanglikka@rediffmail.com
२० सातारा श्री. महेंद्रकुमार उत्तमराव गाढवे १००८, तनया कॉर्नर, रेणुका मंदिरा समोर , शनिवार पेठ, सातारा ९८२२५४४३७०/५४५५२२५२४ satarakka@rediffmail.com
२१ सिंधुदुर्ग sindhudurgkka@rediffmail.com
२२ सोलापूर श्री. सुनील संभाजी चव्हाण बी-२/४, अभिमानश्री नगर, मुरारजी पेठ, सोलापूर – ४१३ ००१. ७५८८७९७३६५ / ७९७२१६७०५९ solapurkka@rediffmail.com
२३ ठाणे श्री. मंदार वामन कोळी देव दर्शन, विठ्ठल मंदिर जवळ, आनंद भारती रोड, चेंदणी कोळीवाडा, ठाणे (पूर्व) – ४०० ०६०३. ९९६९१९७६५५ amateurkhokhoassociation@gmail.com
२४ उस्मानाबाद श्री. प्रवीण तानाजीराव बागल अनुता निवास, बागल गल्ली, नेहरू चौक, उस्मानाबाद – ४१३ ५०१. ९८५०६५०३७५ osmanabadkka@rediffmail.com