अ. क्र. पद नाव जिल्हा
कार्यकारी अध्यक्ष श्री संदीप तावडे रत्नागिरी
सचिव डॉ. तानाजी आगळे बीड
सदस्य श्री. रमेश नांदेडकर नांदेड
सदस्य श्री. विक्रांत कदम मुंबई